Release notes 2017

December 2017

 • Verbetering document verwerkingsregels
Er is een nieuw veld aan de document verwerkingsregels toegevoegd namelijk 'Btw categorie naam'. Met dit veld kan bij dezelfde btw-code en btw-percentage verder gespecificeerd worden welke btw-code binnen Yuki gebruikt moet worden.
 • Document verwerkingsregel voor dynamische grootboekrekening
in een partner portaal is het nu mogelijk om een document verwerkingsregel aan te maken voor een dynamische grootboekrekening. In het invoerveld kan een grootboekcode worden ingevuld, indien deze code ook in het domein bestaat dan zal hierop geboekt worden. Bestaat de code niet dan wordt de grootboekrekening 'Rekening onbekend' toegepast.
 • Verbetering automatische matching
In het backoffice verwerkingsscherm voor inkoopfacturen kan nu het betalingskenmerk en/of de betaalreferentie worden ingevoerd indien de betaalwijze van de factuur 'Incasso' is. Het invoeren van deze gegevens zal de automatische matching van transacties verder moeten verbeteren.
 • What's new? Yuki interface!
De komende tijd wordt de Yuki interface mooier en krijgt een modernere uitstraling. De eerste stappen zijn gezet en het backoffice invoerscherm is in een nieuw jasje gestoken!
 • Gedetailleerd spreiden
Vanaf nu is het mogelijk om vanuit de grootboekkaart elke factuurregel te spreiden. Voorheen was het enkel mogelijk om het volledige bedrag te spreiden over meerdere periodes.


Yuki Help updates:

Opgeloste bugs


  • #3934 [Intern] De lijst met btw-aangiftes in Yuki central bevatte een aantal verkeerde start- en einddatums, dit zou als het goed is verholpen moeten zijn.
  • #4511 CODA-bestanden met NULL tekens leverde problemen op wanneer gegevens werden opgevraagd over transacties uit deze bestanden via de openstaande posten webservice. Dit uitte zich in het aanwezig zijn van niet-toegestane tekens in een XML bestand. Dit is verholpen; niet-toegestane tekens worden nu uit het XML bestand gehaald.
  • #4521 Wanneer in het match scherm in de lijst met kandidaten extra wordt gefilterd blijft dit scherm voortaan in beeld met de zojuist gekozen extra filter actief. Voorheen verdween de lijst uit beeld en moest deze nog een keer worden geopend om de resultaten van het eerder filteren te kunnen zien.
  • #4556 Bij het instellen van een ‘geavanceerd’ fiscale jaar wordt een link naar een overzicht getoond van eventueel aanwezige eindejaarsboekingen (om deze te kunnen verwijderen/aanpassen). Het openen van die link kon een fout veroorzaken waardoor de gebruiker een foutmelding op het scherm kreeg. Dit is verholpen, de link kan geopend worden zonder verdere fouten.
  • #4379. In uitzonderlijke gevallen werd een PDF bijlage van een mail verstuurd met outlook naar een domein niet in de document workflow geplaatst.

  • #4498. [BE] Het was niet mogelijk om een document van het type bedrijfsvoorheffing te verwerken.

  • #4532. Het verkoop dashboard was niet meer zichtbaar zonder factuur module.

  • #4272. Fouten bij het aanmaken van een bankrekening op basis van een rekeningnummer in een UBL factuur worden nu geregistreerd in de IDR details.

  • #4402. Activa controle in de kwaliteitsmonitor aangepast om rekening te houden met factuur specifieke afschrijving instellingen.

  • #4302. De foutmelding voor de klant bij de aanwezigheid van een foutief btw-nummer in een ICP aangifte werd niet correct weergegeven.

  • #4336. Bij het sorteren op de vervaldatum in de ouderdoms-analyse toonde verkeerde informatie.

  • #4416/4433. Het openen van de transactielijst kon in uitzonderlijke situaties een fout veroorzaken.


     November 2017
     • Kas functionaliteit uitgebreid
     Vanaf nu is het mogelijk om een kas op inactief te zetten. De inactieve kas zal niet weergegeven worden in dropdowns waar een kas moet worden geselecteerd.

     Meer informatie over het boeken van een kasstaat vind je hier.

     • Meer grip op de koppeling met Nmbrs
     Indien er problemen zijn met het importeren van salarisdocumenten met de Nmbrs koppeling in één of meerdere domeinen binnen het portaal, krijgen portaalbeheerders nu automatisch een taak. Zo wordt de kans op fouten geminimaliseerd!

     Meer informatie over de koppeling met Nmbrs vind je hier.
     • Standaardbijlage bij verkoopfactuur

     Het is vanaf heden mogelijk om een bijlage aan een factuur lay-out te koppelen. Deze bijlage wordt automatisch aan de e-mail toegevoegd bij het versturen van een verkoopfactuur met deze lay-out. Je kunt bijvoorbeeld denken aan algemene voorwaarden.

     Meer informatie over de factuur lay-out vind je hier.

     • Onkostendeclaratie uitgebreid

     Aan de online onkostendeclaratie in de Yuki postbus is de grootboekrekening “Congressen en seminars” toegevoegd.

     Meer informatie over onkostendeclaratie vind je hier.

     • Koppeling met DataProfit Insights

     Met de koppeling tussen DataProfit Insights & Yuki is iedere horecaondernemer in staat om naast overzichtelijk operationele dashboards ook financiële rapportages en dashboards te genereren vanuit één omgeving.

     Via deze link vind je meer informatie over de koppeling.

     Yuki Help updates:

     Opgeloste bugs

     Bugs opgelost

     • #3615. De consistentiecheck no. 15 gaf onterechte meldingen als de btw-code BTW “Binnen de EU” wordt toegepast op een grootboekrekening met gedeeltelijk aftrekbaarheid.

     • #4360. Bij het verwerken van een historisch importbestand is het aantal af te schrijven jaren van een activum gemaximaliseerd op 100 jaar. Als het aantal jaren groter is dan 100 dan zal de gebruiker een foutmelding ontvangen.

     • #4419. Het ophalen van het e-mailadres om een verkoopfactuur naar te versturen op basis van een contactpersoon kon falen indien er meerdere contactpersonen aan één contact waren verbonden.

     • #4420. Controle op nieuwe activa in de kwaliteitsmonitor aangepast om onterechte meldingen te voorkomen.

     • #4475. De tegenrekening werd niet weergegeven bij het verwerken van Triodos bank transacties in de workflow.

     • #3336. De documentverwerkingsregel voor individuele factuurregels werd niet correct toegepast op een factuur met maar één factuurregel, met als gevolg dat de grootboekrekening op documentniveau niet gelijk was met de factuurregel.

     • #4282. De check in the kwaliteitsmonitor of de afschrijvingen van de activa up-to-date zijn bevatte een fout waardoor er onterecht een lager cijfer werd toegekend aan de controle.

     • #4306. Het printen van de activastaat faalde als nog niet alle afschrijving-instellingen correct waren aangemaakt door de gebruiker.

     • #4342. Het openen van een factuur vanuit de contact samenvatting kon in sommige gevallen leiden tot een blanco scherm in de browser.

     • #4359. Kas-rekeningen konden alleen worden aangemaakt door backoffice medewerkers dit is aangepast. Gebruikers met een directie en/of externe accountant rol kunnen nu ook kas-rekeningen aanmaken.

     • #4384. Fout in de controle op het eindsaldo van een bankrekening waardoor een bankrekening onterecht als inconsistent werd vermeld.

     • #4388. Het gekozen kasstaat in een backoffice entry scherm werd niet altijd opgeslagen waardoor het document niet kon worden afgehandeld.

     • #4399/4400/4403. Mogelijkheid om bij het aanmaken van een document verwerkingsregel een inactieve kasstaat te selecteren.

     • #4413. Bij een fout tijdens het importeren van salarisdocumenten van een administratie zonder accountant in een partner-domein ontving de partner geen foutmelding.

     • #4098/4273. Diverse partner portaal overzichten toonde andere totalen als het dashboard, dit is aangepast en consistent.

     • #4252. Het herwaarderen scherm van een bankrekening met een vreemde valuta toonde foutieve bedragen in de UI, de boeking zelf was wel correct.

     • #4280. [NL] acceptgiro betalingskenmerken werden niet goedgekeurd indien het kenmerk minder als 16 cijfers bevat. Het betalingskenmerk moet minimaal 10 en maximaal 16 cijfers bevatten.

     • #4281. Bij het wijzigen van de loonheffing aangifte datum in het backoffice verwerking scherm werd niet opnieuw het betalingskenmerk opgebouwd.

     • #4376. In het portaal dashboard van een moeder-portaal wordt het portaal dat weergegeven moet worden het dashboard nu opgeslagen bij de gebruikersinstellingen. Voorheen werd dit elke 24 uur gereset waardoor accountants elke ochtend opnieuw het dashboard in moeten stellen om de workflow van het gewenste portaal weer te geven.

     • #3810. Documenten werden niet automatisch afgehandeld indien er een documentverwerking regel met de afhandel parameter “Altijd wanneer alle artikelregels zijn gematched” was toegepast.

     • #3926. De betaalwijze “Contant” uit een verkoopfactuur verwerkingsregel werd niet toegepast bij de verwerking van een verkoopfactuur.

     • #4197. Het overzicht met de backoffice activiteit toont met de groepeer optie “backoffice en domein” de correcte tijdsbesteding per medewerker per domein.

     • #4254. Fout bij het aanmaken van een contact op basis van foutieve informatie (e-mailadres) in de UBL-factuur. Het e-mail adres zal eerst worden gevalideerd voordat er een poging wordt ondernomen om het contact aan te maken.

     • #4299. Een gebruiker in een domein kon geen nieuwe gebruikers aanmaken indien de accountant in zijn portaal de toegangsinstelling “Aanpassen bedrijfsprofiel” op ”alleen lezen” had gezet. De desbetreffende instelling zou geen invloed mogen hebben op het aanmaken van gebruikers en is het probleem is opgelost.

     • #4328. Het btw-code veld was niet meer zichtbaar bij het aanmaken van een documentverwerking regel voor inkoop- en verkoopfacturen.

     • #4329. Vervaldatum factuur niet vermeld op factuurlayout nummer 2 en 10.     Oktober 2017

     • Koppeling met unTill kassa

     De koppeling tussen Yuki en unTill kassa zorgt ervoor dat omzet-, en betaalgegevens automatisch in Yuki staan. Ook debiteuren worden gesynchroniseerd tussen unTill en Yuki, waardoor de informatie altijd up to date is.

     Via deze link vind je meer informatie over deze koppeling.

     • Interactieve trainingsmodule voor ondernemers

     Je kunt ondernemers die kennis willen maken met Yuki nu een interactieve trainingsmodule aanbieden! Deze demo laat de belangrijkste functies van Yuki zien in een gevulde administratie. Ideaal om ondernemers te overtuigen van de kracht van Yuki.

     Via deze link kun je de trainingsmodule vinden.

     Opgeloste bugs

     • #4204. Mogelijkheid om in de factuurinstellingen de standaard bankrekening te selecteren, ook als er maar één betaalrekening aanwezig is.

     • #4212. In het archief konden documenten meerdere malen weergegeven worden indien de kolom met projecten was geactiveerd in het overzicht.

     • #4234. Documenten die via een document-herkenningsregel het documenttype declaratie toegewezen kregen konden niet verwerkt worden door het ontbreken van een bankrekeningnummer op het declaratieformulier.

     • #4228. In uitzonderlijke gevallen was het niet mogelijk een factuur voorbeeld te genereren vanuit de Yuki factuur-module.

     • #3960. Het dubbelklikken op de realisatie knop van een taak kon ervoor zorgen dat de niet volledig werd afgehandeld.
     • #4033. De zoekfunctionaliteit de lijst met geüploade documenten functioneerde niet naar behoren.

     • #3950. Bij het verwerken van een KNAB afschrift werd in enkele gevallen een bankrekening autorisatie aangemaakt van het verkeerde type (ABN AMRO).

     • #3979. Bij het wijzigen van het type bankrekening werden niet altijd de reeds verwerkte  transacties naar de nieuwe bankrekening gemigreerd, dit is opgelost.

     • #4191. Pop-up wanneer de gebruiker zoekt naar “trial balance July 2017” verwijderd.

     • #4140. In de afdrukbare versie van de activastaat waren twee kolommen verwisseld ten opzichte van de online weergave.

     • #3180. Bij het opslaan van een duplicaat bankverwerkingsregel wordt nu aan de gebruiker gemeld dat het een duplicaat betreft.

     • #3628. De lijst met referenties van ondersteunde leveranciers uit InvoiceSharing werd niet correct bijgewerkt waardoor de status van uitstaande uitnodigingen niet kon worden uitgevoerd.

     • #3870. Bij het aanzetten van de incassomodule werd het oude ClieOp stappenplan nog weergegeven. Dit stappenplan is gewijzigd voor SEPA.

     • #4155. De btw-code van een afgehandelde factuur verandert niet meer automatisch bij het aanpassen van een factuur.


     September 2017

     • Periodeselectie bezittingen en schulden uitgebreid

     Binnen bezittingen en schulden kun je nu specifieke periodes selecteren. Je kunt maanden of kwartalen weergeven net als bij omzet en kosten. Zo kun je dus bijvoorbeeld eenvoudig de balans van één maand inzien.


     Meer informatie over dit rapport vind je hier.

     • Voorgaande jaren beschikbaar in financiële monitor

     De financiële monitor is uitgebreid! In de monitor van de resultaten en omzet kun je nu ook de gegevens van het voorgaande jaar zien.


     Opgeloste bugs:
     • #3061. De saldo’s in de export voor Nextens was niet altijd correct omdat enkele categorieën onterecht als bezitting aangemerkt in plaats van een kostenpost.  

     • #3894. In uitzonderlijke gevallen was het niet mogelijk de financiële monitor te tonen  in de Yuki App. Dit bleek te worden veroorzaakt door een inactieve administratie binnen het domein.

     • #3942. Bij het tonen van de openstaande posten overzichten als PDF liep in enkele gevallen de koptekst van de rapportage door de naam van de accountant.

     • #4114. Het gebruik van de pijltjes op het toetsenbord werkte niet in het inkoopfacturen overzicht.

     • #3890. Bij het verplaatsen van omzet en/of kosten van een banktransactie naar een vorig of voorgaand jaar werd de transactie niet aan de reeds bekende relatie gekoppeld.

     • #4013. De administratie startdatum van bestaande administraties met een gebroken boekjaar werden automatisch 1 januari gezet bij het wijzigen van administratiegegevens.

     • #4018. De knop “factuur bewerkingen” is alleen zichtbaar bij afgehandelde facturen. Voorheen werd deze functionaliteit ook bij concept facturen weergegeven.

     • #2043. Correct weergeven van negatieve en positieve bedragen op omzet- en kostenrekeningen. Mutaties staan correct in de administratie echter was het bij het tonen soms niet geheel duidelijk of een mutatie een positief of negatief effect heeft op het saldo van de grootboekrekening.

     • #4005. In uitzonderlijke gevallen was het mogelijk in de afschrijvingsstaat om de grootboekrekening waarop wordt afgeschreven dient te worden te verwijderen, hierdoor kon niet meer worden afgeschreven.

     • #4008. In het partnerportaal dashboard werden de steekproef resultaten niet weergegeven. De resultaten zullen nu bij het openen van het dashboard real-time worden weergegeven.

     • #4011. De einddatum van een boekjaar met 4-wekelijkse perioden (volgens ISO8601) wordt nu berekend op basis van de specificatie van de standaard. Voorheen werd de einddatum bepaald door een jaar bij de startdatum van het boekjaar op te tellen.     Juli 2017

     • Onderlinge transacties tussen administraties nu inzichtelijk
     Indien er meerdere administraties binnen één domein aanwezig zijn, kunnen de onderlinge transacties tussen de administraties, de zogenaamde 'intercompany transacties' eenvoudig worden ingezien. Vanuit de adreskaart van de administratie vind je links in de kolom de extra categorie “Boekhouding” hier vind je alle facturen, ouderdomsanalyses en transacties.

     Meer informatie over deze feature vind je via deze link.
      • Mogelijkheid om toegangsrechten gebruikers te beperken
     Deze functionaliteit geeft je de mogelijkheid om in het portaal de toegangsrechten van eindgebruikers te beheren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen volledige toegang (inzien en wijzigen), alleen inzien, of geen toegang. Dit kan onder andere worden ingesteld voor administratie-gegevens, btw-codes, grootboekrekeningen en het aanmaken van gebruikers.
     Meer informatie over deze functionaliteit vind je via deze link.
      • PO/ordernummer vermelden in verkoopfactuur
     In de Yuki factuurmodule is het mogelijk een PO/ordernummer te vermelden op de verkoopfactuur. Dit nummer zal automatisch ook worden vermeld op de UBL factuur. 
      • Koppeling met Coachview
     Coachview helpt opleidingen, trainingen en cursussen gestructureerd te organiseren. Eens per dag stuurt de koppeling tussen Coachview en Yuki factuurdata, debiteuren en projectnummers uit. Uniek aan de koppeling is dat je kunt kiezen vanuit waar je de factuur naar je klant verstuurt., dit kan vanuit Coachview of vanuit Yuki zelf.

     Meer informatie over deze koppeling vind je via deze link​.
     • Bundelbak
     Gescande documenten die als losse pagina automatisch zijn afgehandeld, blijven in de bundelbak staan.

     • WKR-module 
     In de WKR-module komen transacties op grootboekrekening “Gas, water & elektra” in de klasse “Nog toe te wijzen” in plaats van de “Vrije ruimte”.

     • Lokale zoekresultaten gaan voor
     In de backoffice invoerschermen worden eerst lokale contacten weergegeven als zoekresultaat, indien er geen resultaat is zullen contacten uit yukicentral worden weergegeven.

     Opgeloste bugs

     • #3522. Het was niet mogelijk een SEPA betaal- en/of incassobestand direct definitief maken zonder eerst op bewaren te klikken.
     • #3574. In documentverwerking regels was net niet mogelijk de betalingskorting te registeren.
     • #3589. Bij het achteraf aanpassen van de documentdatum van een loonheffing aangifte, werd de omschrijving van het document niet opnieuw gegenereerd.
     • #3609. Bij het versturen van een verkoopfactuur met de Yuki factuurmodule wordt er in de bestandsnaam geen “.” meer vermeld om problemen met Microsoft Outlook te voorkomen.
     • #3520. Bij het berekenen van het betalingskortingpercentage wordt nu afgerond op 0,05
     • #3411. Wanneer een domein meerdere prijslijsten heeft dan werd de prijs van het artikel niet weergegeven bij het selecteren ervan in een concept verkoopfactuur
     • #3547. De link naar de “Verkooplijst (gefactureerd)” in de navigator boven in het scherm stuurde de gebruiker naar de verkeerde pagina.
     • #3548. In een memoriaaldocument werd de gebruiker niet doorgestuurd naar het matching scherm bij het klikken op de matching indicator.
     • #3519. Feature: Van financiële transacties die SEPA banktransacties zijn wordt de omschrijving in een bruikbaardere vorm getoond.
     • #3553. Bij het aanpassen van een afgehandelde factuur ging de reeds bestaande koppeling met een dossier verloren.
     • #3710. Het draaien van een afbeelding was niet mogelijk in de bundel-bak in combinatie met de Microsoft Edge browser.
     • #3662. Foutmelding “Bad data” bij het versturen van facturen vanuit de verkoopmodule wanneer de gebruiker recent zijn verzend e-mailadres heeft aangepast en dit niet meer overeenkomt met het bijbehorende wachtwoord.


     Juni 2017
     • Activa in één keer afschrijven

     Wil je in één keer de afschrijvingen boeken voor alle activa rekeningen voor het hele jaar? Dit kun je doen door in de taakbalk op 'afschrijven' te klikken, Yuki zal je om een bevestiging vragen en vervolgens de afschrijvingen boeken. In domeinen met meerdere activa rekeningen kan deze functionaliteit veel tijd besparen.

     Meer informatie over deze nieuwe feature vind je via deze link.

     • Nu nog meer mogelijkheden met de betaalmodule
     Om te stimuleren dat facturen sneller worden betaald, verlenen ondernemers soms een betalingskorting. Betalingskorting kan nu worden ingevoerd bij inkoopfacturen in het backoffice invoerscherm of standaard ingegeven worden bij de leveranciergegevens. Als de betalingstermijn is overschreden, zal Yuki automatisch de betalingskorting corrigeren in de betaallijst.

     Wij geven deze functionaliteit gefaseerd vrij. Vanaf volgende week dinsdag is het mogelijk om de nieuwe functionaliteit te testen. Willen jouw klanten hier als eerste mee aan de slag? Meld hen aan door een e-mail te sturen naar support@yuki.nl.
     Meer informatie over deze nieuwe feature vind je via deze link.
     • Factuur layout nu ook in het Duits beschikbaar
     Naast Nederlands, Engels en Frans is nu ook Duits als taal van de factuur layout beschikbaar.
     Meer informatie over de factuur layout vind je via deze link.
     • Uren goedkeuren en factureren
     Gebruikers met de directie-rol kunnen nu alle uren goedkeuren en dus ook factureren. Voorheen kon alleen de aangewezen manager dit doen. Handig dus als er iemand onverhoopt afwezig is.

     Meer informatie over deze nieuwe feature vind je via deze link.

     • Uitbreiding backoffice monitor 
     In de backoffice monitor wordt nu ook het totaal aantal actieve administraties weergegeven. 

     Opgeloste bugs

     • #3240. Wetteksten op een verkoopfactuur worden nu in de taal van de factuurlayout vermeld. Voorheen was de taal van de wetteksten op basis van de domeininstelling.

     • #3249. Het matching icoon na het afhandelen van een verkoopfactuur in een backoffice invoerscherm verwees de backoffice medewerker niet door naar het matching scherm.

     • #3257. In de relatiekaart werd onterecht de checkbox met de tekst “Blokkeer herinneringen” weergegeven indien de automatische herinnering module niet aan stond. De tekst is tevens aangepast naar “Blokkeer automatische herinneringen

     • #3325. Het taaksoort “vrijgeven voor betaling” kan niet meer verwijderd en/of samengevoegd worden.

     • #3384. Het selecteren van de bankrekening in een concept SEPA incassobestand functioneerde niet naar behoren, waardoor gebruikers eerst op bewaren moesten klikken, voordat het betaalbestand definitief kon worden gemaakt.


     Mei 2017

     • Herkenningsregels op kantoorniveau

     Door gebruik te maken van herkenningsregels op portaalniveau kun je de automatiseringsgraad van je kantoor verhogen.

     In je portaal kun je deze centrale verwerkingsregels aanmaken. Hierdoor zullen in elk domein voor de betreffende relatie de ingevoerde documentverwerkingsregels automatisch worden toegepast.

     Meer informatie over deze nieuwe feature vind je via deze link.

     Opgeloste bugs
     • #3003. In de historische import ontbraken nog enkele vertalingen en de foutafhandeling is verder verbeterd.
     • #3168. Bij het aanmaken van een Dropbox map op basis van de ordner-naam kon een fout veroorzaken als er in de ordner-naam een “/” stond.
     • #3122. Er kon niet van alle banken een tegel aangemaakt worden in de desktop van de gebruiker
     • #3172. Het genereren van een PDF voor een lege factuur kon een foutmelding veroorzaken. Nu wordt eerst gecontroleerd of de factuur wel volledig is.
     • #2928. Foutmelding bij het genereren van een PDF van een activastaat zonder data.
     • #3260. Grootboekrekening 44999 werd niet in het omzet & kosten overzicht van alle domeinen weergegeven.
     • #2617. Factuur kon niet worden geboekt zonder BIC code indien het land van de leverancier niet gelijk was aan het land van het IBAN.
     • #3010. De controle die bepaald of de duplicaat pop-up wordt weergegeven bij het bewaren van een verkoopfactuur in een backoffice invoerscherm controleerde niet overeenkomsten met facturen die zijn aangemaakt met de Yuki factuurmodule.


     April 2017 

     • Vernieuwde gebruikersinterface

     Yuki is gestart met het uitrollen van een frisse, nieuwe gebruikersinterface. De taakbalken zijn voorzien van een nieuwe vormgeving. Wat direct opvalt zijn de grotere, brede functiebalken. Als je met je muis over de Yuki buttons beweegt, toont Yuki de meest gebruikte functies per module. Erg handig!

     Je kunt ook gebruikmaken van de nieuwe notificatie slidebar, hiermee zie je in één oogopslag nieuwsberichten, afspraken, e- mails en taken.

     Bekijk deze video voor een korte presentatie!

     • Markeren/afletteren van grootboekrekeningen

     Om beter zicht te krijgen op de verklaring van het openstaande saldo van een rekening, heeft Yuki voor een beperkt aantal tussenrekeningen (betalingen onderweg, tussenrekeningen pinbetalingen, creditcardbetalingen, ideal betalingen en online betalingen)  een ingebouwde functie om transacties af te letteren.

     Er is nu ook een algemene markeer tool die op elke willekeurige rekening gebruikt kan worden. Deze algemene functie kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden:

     • Transacties afletteren om het openstaande saldo te verklaren;

     • Transacties markeren omdat ze speciale aandacht behoeven;

     • Transacties markeren die bij elkaar horen;

     • Transacties snel even markeren om een totaal te berekenen.

     Lees meer over deze update via deze link.

     • Uitbreiding werknemersoverzicht en verzuimoverzicht

     Het werknemersoverzicht en verzuimoverzicht hebben nu filter op afdeling en op de administratie waarvoor de medewerker werkzaam is geweest.

     Nieuwe Rabobank koppeling

     Rabobank klanten kunnen een koppeling met Yuki activeren vanuit de internetbankieren omgeving van de Rabobank. Het handmatig invullen en opsturen van papieren machtigingen is hierdoor niet meer noodzakelijk.
     klik hier voor meer informatie.

     Nmbrs 'error' notificatie

     Bij het ontvangen van een loonheffing-aangifte met de status “error” uit Nmbrs, wordt dit in een taak voor support vermeld. De accountant wordt dan geïnformeerd, en kan in zijn eigen Nmbrs omgeving nagaan wat de oorzaak is.

     UBL leverancierslijst update

     Leveranciers die niet meer zijn aangesloten bij InvoiceSharing worden uit de lijst van beschikbare UBL-leveranciers verwijderd, en bijbehorende verstuurde uitnodigingen krijgen de status “verwijderd“.

     Opgeloste bugs
     • #3108. Bij het verwerken van Google Drive documenten werd tweemaal een bestand met hetzelfde ID toegevoegd aan een lijst. Dit veroorzaakte een foutmelding, in het vervolg zal indien het ID al aanwezig is niet nogmaals een poging ondernomen om hetzelfde ID toe te voegen.
     • #3081. Het opslaan van een inkoopfactuur waarbij een leverancierscode is ingevoerd veroorzaakte een foutmelding.
     • #2706. Bij het printen van financiële details werd ook het zijmenu in de print opgenomen deze zijn verwijderd.
     • #2536. De zoekfunctionaliteit voor een verkoopartikel functioneerde niet bij het aanmaken van een verkoopfactuur met meer dan 11 factuurregels in de factuur module.
     • #2762. De percentages automatisch verwerkte documenten per domein werden niet getoond in het portaal van de partner, dit is nu opgelost.
     • #2969. De grafiek met informatie over gefactureerde omzet per periode toonde geen informatie over in de toekomst gefactureerde omzet.
     • #2918. Fout bij het versturen van factuur-herinneringen omdat het pdf-document niet gegenereerd kon worden.
     • #2922. Foutmelding bij het laden van het verkoop dashboard en/of de lijst met verkoopfacturen.
     • #2675. Leveranciers die niet meer zijn aangesloten bij InvoiceSharing worden uit de lijst van beschikbare UBL-leveranciers verwijderd, en bijbehorende verstuurde uitnodigingen krijgen de status “verwijderd“.
     • #2986. Bij het afhandelen van een kastransactie uit de kastransactie-workflow werd de BO-medewerker terugverwezen naar de banktransactie-workflow i.p.v. de kastransactie-workflow.
     • #2993 Het importeren van salarisstroken met de loket koppeling faalde indien er in het verleden een run was geïmporteerd met hetzelfde volgnummer, nu wordt er gecontroleerd op zowel het jaartal als volgnummer van de run.


     Maart 2017 

     Adres webservice

     • Maak je gebruik van een extern CRM-pakket en wil je de NAW-gegevens uit dit pakket synchroniseren met Yuki? Dan kan dat nu via de nieuwe functionaliteit van de adres webservice.
     • Yuki partners kunnen zelfs de NAW-gegevens van administraties bijwerken vanuit een extern CRM-pakket.

     Meer informatie over deze webservice vind je via deze link.

     Inlog geschiedenis

     • Binnen Yuki kenden we al langer een overzicht gebruikersactiviteit, waarin inzichtelijk is wie er inlogt op welk tijdstip. Deze functie is nu uitgebreid met een extra informatie over de inlog geschiedenis. Voor iedere gebruiker is het hierdoor mogelijk te zien wanneer er ingelogd is, vanaf welk IP-adres. Deze informatie kun je terugvinden onder het kopje ‘Logins’. Hierdoor kan de gebruiker inzien of er geen oneigenlijk gebruik gemaakt is van zijn of haar inloggegevens.

     Rekening courant

     • Het bereik van grootboekrekening 20300 (RC vrij) is gewijzigd van 20 naar 99. Dit geeft je de mogelijkheid om eenvoudig meerdere rekeningen courant aan te maken. 

     Opgeloste bugs

     • #2722. De Loket-koppeling importeerde in enkele gevallen geen salarisstroken omdat deze onterecht als duplicaat herkend werden. De duplicaat herkenning is gewijzigd om dit probleem in de toekomst te voorkomen.

     • #2487. Performance van de “te incasseren” lijst van de incasso module verbeterd zodat de lijst ook weergegeven kan worden indien er duizenden facturen in de lijst moeten worden getoond.

     • #2285. De grafiek met het banksaldo in de financiële monitor toonde geen waarde. De start- en einddatum worden nu correct toegepast zodat een saldo weergegeven wordt.

     • #2660. De omzet-grafiek van de verkoopmodule bleef op 0. De start- en einddatum worden nu correct toegepast zodat een saldo weergegeven berekend kan worden per periode.

     • #2576. Bij het aanvinken van betaalbaar gestelde documenten in de betaallijst wordt nu het totaalbedrag in het betaalbestand weer correct berekend.

     • #2645. Gebruikers met Frans als gebruikers-taal binnen Yuki konden geen contacten samenvoegen, dit is opgelost

     • #2537. Het verplaatsen van omzet in een creditfactuur naar een voorgaand jaar of maand veroorzaakte onterecht een inconsistentie-melding.

     • #2514. De domeinnaam van een domein is voor de gebruiker weer zichtbaar in een Compact domein.

     • #2634. Sortering van de activa in de activa-lijst vindt nu plaats op basis van de categorie en grootboekcode ipv alleen alleen de categorie.

     • #2628. De gebruiker werd bij het klikken op “betaalgedrag” in de sales monitor doorverwezen naar de lijst met alle onbetaalde verkoopfacturen. Dit is aangepast, de gebruiker wordt nu doorverwezen naar de ouderdomsanalyse.

     • #2781. Bij het aanmaken van nieuwe verkoop artikelen in de browser Google Chrome werden de invoervelden niet correct weergegeven, dit is gecorrigeerd.

     • #2070. Het standaard beveiligingsniveau voor niet-financiële documenten wordt nu ook toegepast op het e-mailbericht dat wordt opgeslagen in het domein.


     Februari 2017


     Features

     Yuki en Français
     • Gebruikers in domeinen kunnen nu naast Nederlands en Engels, ook Frans als taal kiezen.
     Robotic Assistant
     • Goed nieuws: het aantal aangesloten UBL leveranciers is uitgebreid. Ruim 400 leveranciers werken nu met Yuki's Robotic Asssistant. Wacht dus niet langer met het aanmelden van je administraties en uitnodigen van leveranciers.
     Verbeterde weergave
     • Dankzij de implementatie van HTML5 is het vanaf nu onder andere mogelijk om kolom-headers vast te zetten, deze blijven nu zichtbaar tijdens het scrollen.
     • Wanneer je op een document klikt en daarna terugkeert, kom je nu terug op dezelfde hoogte in de lijst. Zo hoef je niet opnieuw door de lijst te scrollen naar het document.
     RGS in de auditfile 3.2
     • Met de XML Auditfile Financieel 3.2 wordt het uitwisselen van stam- en transactiegegevens tussen verschillende oplossingen optimaal benut. Het is vanaf nu mogelijk om gegevens vanuit Yuki te exporteren op basis van RGS via de export optie Auditfile Financieel (XAF) versie 3.2.
      Door deze gestandaardiseerde codering is het mogelijk om eenvoudiger gegevens uit te wisselen tussen partijen zoals: de Belastingdienst, het CBS en verschillende rapportage pakketten.
     Tussenrekening beginbalans

     Om een tijdrovende zoektocht op de tussenrekening beginbalans te voorkomen, maakt Yuki nu actief gebruik van 4 gedetailleerde tussenrekeningen. Vanaf nu worden in plaats van de algemene “tussenrekening Beginbalans” de volgende tussenrekeningen gebruikt:  
     • 11099 - Tussenrekening beginbalans banken
     • 13001 - Tussenrekening beginbalans debiteuren
     • 16001 - Tussenrekening beginbalans crediteuren
     • 02999 - Tussenrekening beginbalans activa

     De automatische boekingen, die voorheen op de tussenrekening beginbalans - 23150 werden tegengeboekt, zullen nu als volgt verwerkt worden:

     Banksaldo

     • Bij het invoeren van het beginsaldo van de Bank wordt het saldo tegengeboekt op de tussenrekening beginbalans banken - 11099

     Klik hier voor meer informatie over het aanleggen van een bankrekening in Yuki.

     Facturen verwerken vóór de startdatum van een administratie:

     • Bij het aanmaken van een Inkoopfactuur met een documentdatum vóór de startdatum van de administratie, wordt deze automatisch tegengeboekt op tussenrekening beginbalans crediteuren - 16001
     • Bij het aanmaken van een Verkoopfactuur met een documentdatum vóór de startdatum van de administratie, tegengeboekt op de tussenrekening beginbalans debiteuren - 13001

     Activa en Afschrijvingen:

     • De activa en afschrijvingen worden geboekt op tussenrekening beginbalans activa - 02999 waarna ze verbijzonderd kunnen worden.

     Klik hier voor meer informatie over het boeken van de beginbalans.

     Beginbalans Documenten aangeleverd vóór 01- 02-2017 blijven ongewijzigd op de “23150 -  tussenrekening beginbalans” staan. Ook als deze later gewijzigd worden

     Vanaf 01 april 2017 kun je net als op de 23150 - tussenrekening beginbalans 23150
     géén boekingen doen op een datum welke ligt na de startdatum van de administratie op de bovengenoemde tussenrekeningen 11099, 13001, 16001 en de 02999.

     Toegangscontrole

     • In het toegangscontrole overzicht van een administratie is het vanaf heden zichtbaar welke gebruikers toegang hebben tot de administratie, vanaf welke datum en door wie zij toegang tot de administratie hebben verkregen.

     Backoffice-activiteit

     • In het overzicht waar de activiteit van de backoffice wordt gemeten, is het nu mogelijk de werkzaamheden per medewerker per domein te tonen en te downloaden in csv formaat.
     Opgeloste bugs
     • #2595. De popup met activum groepsinstellingen kan weer gesloten worden.
     • #2605. Vertaling in lijst van UBL-uitnodigingen zijn aangepast
     • #2641/2661/2678. Incorrecte datum navigatie door fiscale boekjaren is opgelost.
     • #2664 Tekst op creditfacturen wordt weer getoond 


     Januari 2017


     Grootboekrekeningen
     • Onderstaande grootboekrekeningen zijn toegevoegd aan het rekeningschema:
      • 40961 Kort Verzuim
      • 40962 Feestdagen
     Sales webservice
     • Het is nu mogelijk om in de Sales webservice een verkoopfactuur aan te maken met een vervaldatum die gelijk is aan de factuurdatum.