RGS (Referentie GrootboekSchema)

Met de XML Auditfile Financieel 3.2 wordt het uitwisselen van stam- en transactiegegevens tussen verschillende oplossingen optimaal benut. Het is in Yuki mogelijk om gegevens vanuit Yuki te exporteren op basis van RGS via de export optie Auditfile Financieel (XAF) versie 3.2.
Door deze gestandaardiseerde codering is het mogelijk om eenvoudiger gegevens uit te wisselen tussen partijen zoals: de Belastingdienst, het CBS en verschillende rapportage pakketten.

Hieronder worden de referentiecodes en de omschrijving van de hoofdrubrieken weergegeven van het RGS 1.0 grootboekschema. Deze hoofdrubrieken zijn weer verder onderverdeeld in een aantal rubrieken.

Voor een overzicht van alle specificaties van de definitieve versie van RGS 3.0 zie Definitieve versie RGS 3.0.

Bekijk ook de website van het RGS: www.referentiegrootboekschema.nl


Referentiecode Referentienummer Omschrijving

B
BIva IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
BMva MATERIËLE VASTE ACTIVA
BFva FINANCIËLE VASTE ACTIVA
BEff EFFECTEN
BEiv EIGEN VERMOGEN
BVrz VOORZIENINGEN
BLas LANGLOPENDE SCHULDEN
BLim LIQUIDE MIDDELEN
BVor VORDERINGEN
BSch KORTLOPENDE SCHULDEN
BVrd VOORRADEN
BPro PROJECTEN

W
WPer PERSONEELSKOSTEN
WAfs AFSCHRIJVINGEN
WBed BEDRIJFSKOSTEN
WKvd KOSTPRIJS VAN DE OMZET
WOmz OMZET
WWiv WIJZIGING VOORRADEN
WOvb OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
WVhe VRIJVAL HERWAARDERINGSRESERVE EN EGALISATIEREKENINGEN
WFbe FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
WBbe BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN
WAad AANDEEL DERDEN
WBel BELASTINGEN
WNer NETTO RESULTAAT