RGS 1.0 Rubrieksniveau

Hieronder worden de referentiecodes, referentienummers en omschrijving van de rubrieken weergegeven van het RGS 1.0 grootboekschema. Deze rubrieken zijn een niveau hoger weer gegroepeerd in een aantal hoofdrubrieken.

Voor een overzicht van alle specificaties van de definitieve versie van RGS 3.0 zie Definitieve versie RGS 3.0.


Referentiecode

Referentienummer

Omschrijving

B
BIva IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
BIvaKou 010100000 Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BIvaKoo 010200000 Kosten van onderzoek en ontwikkeling
BIvaSof 010300000 Software
BIvaOie 010400000 Overig intellectueel eigendom
BIvaBou 010500000 Bouwclaims
BIvaCev 010600000 Concessies en vergunningen
BIvaGoo 010700000 Goodwill
BIvaGue 010800000 Goodwill uit eerdere overnames
BIvaVoi 010900000 Vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BIvaOiv 011000000 Overige immateriële vaste activa
BMva MATERIËLE VASTE ACTIVA
BMvaTer 020100000 Terreinen
BMvaBeg 020200000 Bedrijfsgebouwen
BMvaVer 020300000 Verbouwingen
BMvaVio 020400000 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaSvi 020500000 Sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaCvi 020600000 Commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaOzv 020700000 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
BMvaOvg 020800000 Overige vastgoedbeleggingen
BMvaHuu 020900000 Huurdersinvesteringen
BMvaMei 021000000 Machines en installaties
BMvaVli 021100000 Vliegtuigen
BMvaSch 021200000 Schepen
BMvaTev 021300000 Transport- en vervoermiddelen
BMvaObe 021400000 Overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaBei 021500000 Bedrijfsinventaris
BMvaVbi 021600000 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa 
BMvaNad 021700000 Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaOmv 021800000 Overige materiële vaste activa
BFva FINANCIËLE VASTE ACTIVA
BFvaDig 030100000 Deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDio 030200000 Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaAnd 030300000 Andere deelnemingen
BFvaOve 030400000 Overige effecten
BFvaVog 030500000 Vorderingen op groepsmaatschappijen
BFvaVop 030600000 Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
BFvaVov 030700000 Vorderingen op overige verbonden maatschappijen
BFvaLbv 030800000 Latente belastingvorderingen
BFvaOvr 030900000 Overige vorderingen
BEff EFFECTEN
BEffAan 040100000 Aandelen
BEffObl 040200000 Obligaties
BEffOve 040300000 Overige effecten
BEiv EIGEN VERMOGEN
BEivGok 050100000 Gestort en opgevraagd kapitaal
BEivAgi 050200000 Agioreserves
BEivHer 050300000 Herwaarderingsreserves
BEivWer 050400000 Wettelijke reserves
BEivStr 050500000 Statutaire reserves
BEivOre 050600000 Overige reserves
BEivFon 050700000 Fondsen
BEivAvd 050800000 Aandeel van derden
BEivKap 050900000 Kapitaal
BEivFir 060100000 Fiscale reserves
BVrz VOORZIENINGEN
BVrzVvp 070100000 Voorziening voor pensioenen
BVrzVvb 070200000 Voorziening voor belastingen
BVrzVgo 070300000 Voorziening groot onderhoud
BVrzOvz 070400000 Overige voorzieningen
BVrzNeg 070500000 Negatieve goodwill
BLas LANGLOPENDE SCHULDEN
BLasAcl 080100000 Achtergestelde leningen
BLasCol 080200000 Converteerbare leningen
BLasAoe 080300000 Andere obligaties en onderhandse leningen
BLasFlv 080400000 Financiële lease verplichtingen
BLasSak 080500000 Schulden aan kredietinstellingen
BLasOls 080600000 Overige langlopende schulden
BLim LIQUIDE MIDDELEN
BLimKas 100100000 Kassen
BLimBan 100200000 Bankrekeningen
BLimKru 100300000 Kruisposten
BVor VORDERINGEN
BVorDeb 110100000 Debiteuren
BVorOvr 110200000 Overige vorderingen
BVorOva 110300000 Overlopende activa
BSch KORTLOPENDE SCHULDEN
BSchKol 120100000 Kortlopende leningen
BSchSav 120200000 Schulden aan verbonden partijen
BSchCre 120300000 Crediteuren
BSchSal 120400000 Salarisverwerking
BSchBtw 120500000 Omzetbelasting
BSchLhe 120600000 Loonheffing
BSchVpb 120700000 Vennootschapsbelasting
BSchOvb 120800000 Overige belastingen
BSchOvs 120900000 Overige schulden
BSchOpa 121000000 Overlopende passiva
BVrd VOORRADEN
BVrdHan 300100000 Handelsgoederen
BVrdGeh 300200000 Grond- en hulpstoffen
BVrdEmb 300300000 Emballage
BVrdVrv 300400000 Vooruitbetaald op voorraden
BVrdOwe 310100000 Onderhanden werken
BVrdHal 310200000 Halffabrikaten
BVrdGep 310300000 Gereed product
BVrdVas 310400000 Vastgoed
BPro PROJECTEN
BProOnp 350100000 Onderhanden projecten

W
WPer PERSONEELSKOSTEN
WPerLes 400100000 Lonen en salarissen
WPerSol 400200000 Sociale lasten
WPerPen 400300000 Pensioenlasten
WPerWkf 400400000 Werkkosten forfaitair
WPerWkn 400500000 Werkkosten met nihilwaardering
WPerWkg 400600000 Werkkosten gericht vrijgesteld
WPerWki 400700000 Werkkosten intermediair
WPerWkb 400800000 Werkkosten belast loon
WPerWkbOtk 400807000 Overige toegerekende kosten
WPerWkv 400900000 Werkkosten geen of vrijgesteld loon
WPerWkvOtk 400904000 Overige toegerekende kosten
WPerWko 401000000 Werkkosten overig
WPerWkoDwk 401003000 Doorberekende werkkosten
WPerOvp 401100000 Overige personeelskosten
WAfs AFSCHRIJVINGEN
WAfsAiv 410100000 Afschrijvingen immateriële vaste activa
WAfsAmv 410200000 Afschrijvingen materiële vaste activa
WAfsOwi 410300000 Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa
WAfsOwm 410400000 Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
WAfsRvi 410500000 Resultaat verkoop immateriële vaste activa
WAfsRvm 410600000 Resultaat verkoop materiële vaste activa
WAfsBwv 410700000 Bijzondere waardevermindering van financiële vaste activa en vlottende activa
WAfsDae 419900000 Doorberekende afschrijvingen en waardeverminderingen
WBed BEDRIJFSKOSTEN
WBedHui 420100000 Huisvestingskosten
WBedEem 420200000 Exploitatie- en machinekosten
WBedVkk 420300000 Verkoopkosten
WBedAut 420400000 Autokosten
WBedTra 420500000 Transportkosten
WBedKan 420600000 Kantoorkosten
WBedOrg 420700000 Organisatiekosten
WBedAss 420800000 Assurantiekosten
WBedAea 420900000 Accountants- en advieskosten
WBedAdl 421000000 Administratieve lasten
WBedKof 421100000 Kosten fondsenwerving
WBedKse 421200000 Kosten stamrecht en lijfrentes
WBedDvr 421300000 Dotaties en vrijval reserves
WBedDvv 421400000 Dotaties en vrijval voorzieningen
WBedAlk 421500000 Algemene kosten
WBedDok 499900000 Doorberekende kosten
WKvd KOSTPRIJS VAN DE OMZET
WKvdKvg 700100000 Kosten van grond- en hulpstoffen
WKvdKuw 700200000 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
WKvdKra 700300000 Kosten van rente en afschrijvingen
WKvdInh 700400000 Inkoopwaarde handelsgoederen
WKvdInp 700500000 Inkoopwaarde productiegoederen
WKvdIeb 700600000 Inkoopkortingen en bonussen
WKvdBtk 700700000 Betalingskortingen
WKvdKit 700800000 Kostprijs intercompany transacties
WKvdMuo 700900000 Mutatie omzetvorderingen
WKvdVom 701000000 Voorraadmutatie
WKvdPrg 701100000 Privé-gebruik goederen
WKvdPrd 701200000 Privé-gebruik diensten
WOmz OMZET
WOmzNop 800100000 Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van geproduceerde goederen
WOmzNoh 800200000 Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van handelsgoederen
WOmzNod 800300000 Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verlening van diensten
WOmzNoo 800400000 Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig
WOmzOit 800500000 Omzet intercompany transacties
WOmzKeb 800600000 Kortingen en bonussen
WWiv WIJZIGING VOORRADEN
WWivWgp 810100000 Wijziging in voorraden gereed product
WWivWow 810200000 Wijziging in voorraden onderhanden werk
WWivWop 810300000 Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden
WWivGpv 810400000 Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
WOvb OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
WOvbOnm 820100000 Ontvangen managementvergoeding
WOvbOdp 820200000 Ontvangen doorbelasting personeelskosten
WOvbBue 820300000 Baten uit eigen fondsenwerving
WOvbBug 820400000 Baten uit gezamenlijke acties
WOvbBua 820500000 Baten uit acties van derden
WOvbVez 820600000 Verzekeringsuitkeringen
WOvbOrs 820700000 Ontvangen restituties en subsidies
WOvbHuo 820800000 Huurontvangsten
WOvbOps 820900000 Opbrengsten servicecontracten
WOvbNvv 821000000 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
WOvbCcl 821100000 College-, cursus-, les- en examengelden
WOvbBwi 821200000 Baten werk in opdracht van derden
WOvbOvo 821300000 Overige opbrengsten
WVhe VRIJVAL HERWAARDERINGSRESERVE EN EGALISATIEREKENINGEN
WVheVuh 830100000 Vrijval uit herwaarderingsreserve
WVheVeI 830200000 Vrijval egalisatierekening IPR
WVheVoe 830300000 Vrijval overige egalisatierekeningen
WFbe FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
WFbeRof 840100000 Rente- en soortgelijke opbrengsten financiële activa
WFbeRlm 840200000 Rente liquide middelen
WFbeOrb 840300000 Overige rentebaten
WFbeRls 840400000 Rente- en soortgelijke lasten
WFbeOrl 840500000 Overige rentelasten
WFbeWis 840600000 Wisselkoersverschillen
WFbeKvb 840700000 Kosten van beleggingen
WFbeKba 840800000 Kosten van beheer en administratie
WFbeRed 840900000 Resultaat deelnemingen (dividend)
WFbeDfb 849900000 Doorberekende financiële baten en lasten
WBbe BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN
WBbeBub 850100000 Buitengewone baten
WBbeBul 850200000 Buitengewone lasten
WAad AANDEEL DERDEN
WAadRav 900100000 Resultaat aandeel van derden
WBel BELASTINGEN
WBelBgr 900200000 Belastingen gewoon resultaat
WBelBbr 900300000 Belastingen buitengewoon resultaat
WBelVbl 900400000 Vrijval belastinglatentie
WBelMfo 900500000 Mutatie fiscale oudedagsreserve
WNer NETTO RESULTAAT
WNerNew 999900000 Nettoresultaat na belastingenZie ook: