Yuki bank importformaat

Als je niet beschikt over een origineel bestand van de bank om je historische transacties te importeren kun je gebruik maken van het Yuki importformaat voor banktransacties. Dat bestand kun je zelf eenvoudig aanmaken met Excel.

 
Het Yuki importformaat heeft de volgende kolommen:
  • IBAN (bankrekeningnummer): Bij voorkeur IBAN, mag ook nog verkorte bankrekening zijn. Verwijder alle punten, streepjes, spaties etc uit het rekeningnummer.
  • Valuta: De valuta van de rekening. EUR voor euro's, USD voor US dollars etc.
  • Afschrift: Afschriftnummer, mag leeg zijn.
  • Datum: Datum voor de boeking (notatie: dd-mm-jjjj).
  • Rentedatum: Datum waarop de transactie rentedragend was. Indien niet bekend, gelijk maken aan boekdatum. Mag niet leeg zijn (notatie: dd-mm-jjjj). 
  • Tegenrekening: Bankrekening van de tegenpartij. Mag leeg zijn. Bevordert sterk de automatische herkenning.
  • Naam tegenrekening: Naam van de tegenpartij. Mag leeg zijn. Bevordert sterk de automatische herkenning.
  • Omschrijving: Vrije tekst voor omschrijving van transactie. Indien bekend hier factuurnummers, betalingskenmerk, naam van tegenpartij etc vermelden.
  • Bedrag: Bedrag van de transactie in de valuta van de rekening. Positief is BIJ, negatief is AF. Decimalen scheiden door een komma, geen duizendtallen gebruiken.
De kolommen dienen de juiste kolomtitels te hebben (op de eerste regel van het werkblad). Gebruik de exacte titels zoals de onderstreepte kolomtitels hierboven.

Het Excelsheet moet je bewaren als CSV bestand. Zorg ervoor dat de kolommen gescheiden worden door een puntkomma (;).

LET OP!
Dit CSV bestand kun je ook gebruiken voor het importeren van memoriaalboekingen, de kas of diverse posten.Zie ook: